Den danske slagtekyllingeproduktion

daggamle kyllinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der er ca. 185 slagtekyllingeproducenter i Danmark, der samlet producerer 114 mio. slagtekyllinger pr. år. De fleste slagtekyllingeproducenter leverer til slagterierne Rose Poultry A/S og Danpo A/S i Danmark, mens andre producenter får deres kyllinger slagtet i Tyskland eller Holland.

 

Slagtekyllingeproduktionen er baseret på meget høje standarder for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, samt et yderst begrænset forbrug af antibiotika. De producenter der leverer til slagterier i Danmark er med i et fælles kvalitetssystem - Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK). KIK tredjeparts certificeres af Bureau Veritas. Systemet primære mål er at sikre kødproduktion med et lavt niveau af zoonoser og god dyrevelfærd. Endvidere er KIK med til at sikre at leverandører lever op til kundekrav. Alle relevante data registreres i en fælles database som gør, at produktionen af den danske kylling er fuldt dokumenteret i alle led.

 

Slagtekyllinger producers i stalde, hvor der typisk er plads til 20.000 - 40.000 dyr pr. hus. I nogle byggerier er der dog plads til op til 55.000 dyr pr. produktionsenhed.

 

 

Rengøring og klargøring

 

Før slagtekyllingeproducenten modtager en ny flok daggamle kyllinger, bliver kyllingehuset meget grundigt rengjort og desinficeret. Kyllinger har brug for meget varme, når de er små. Derfor sørger man for at varme de store huse godt op. Opvarmningen starter typisk tre til fire dage før indsætning, og når kyllingerne ankommer, skal der være ca. 32-34 grader i huset. Nedenstående billede viser den tomme rengjorte stald.

  

I god tid inden kyllingerne kommer bliver der lagt et lag ren strøelse over hele gulvet, og det automatiske foder- og vandingsanlæg bliver gjort klar. Når kyllingerne er helt små, er det vigtigt at være ekstra opmærksom på, at de har rigeligt og let tilgængeligt foder og vand. Derfor lægges der ekstra foder ud på papir i nærheden af, hvor kyllingerne aflæsses, og vandforsyningen placeres i dyrenes øjenhøjde, så de hurtigt kommer i gang med at drikke.

 

 

Kyllingernes opvækst

 

Temperaturen i stalden sænkes gradvis til ca. 30 grader efter den første uge. Når kyllingerne er ca. 35 dage, skal temperaturen være nede på ca. 18 grader. Luftfugtigheden styres også nøje. Det gør man både for at opretholde det rette klima for kyllingen og for at sikre en god strøelse. En god strøelse er med til at sikre, at dyrene har sunde trædepuder og en ren fjerdragt.

 

slagtekyllingestald 

Kyllingeproducenten tilser dyrene flere gange dagligt og sørger for at alt teknisk udstyr fungerer og er korrekt indstillet. Alarmsystemer sikrer, at kyllingeproducenten døgnet rundt får besked, hvis der opstår fejl på f.eks. ventilation, varmeanlæg, foder og vand. Når kyllingernes tilses, har producenten fokus på, om kyllingerne udviser den rette adfærd – f.eks. hvordan de fordeler sig i huset, og hvordan de lyder. En vigtig del af pasningen omfatter også indsamling af eventuelt døde kyllinger og aflivning af syge eller svage dyr.

 

Oplysninger om kyllingernes foder- og vandoptagelse, samt antallet af døde eller aflivede dyr registreres dagligt. På den måde kan slagtekyllingeproducenten hele tiden holde øje med, om produktionen forløber som den skal.

 

 

Smittbeskyttelse

 

For at undgå smitte er der skrappe krav til hygiejnen. På pladsen foran staldporten er der lagt beton, som kan rengøres og desinficeres, så det undgås, at der slæbes uønsket materiale ind i stalden fra transportvogne mv.

 

For at sikre mod indtrængen af f.eks. mus og rotter gøres der meget ud af skadedyrsbekæmpelse – f.eks. må der ikke være vegetation lige op ad staldmuren, hvor skadedyr kan gemme sig, og der er krav om forebyggende bekæmpelse. Inden kyllingeproducenten går ind til kyllingerne, skal "urent tøj" efterlades i en bestemt zone "uren zone". Herefter skal hænderne vaskes grundigt og der skiftes til stald- og fodtøj. Ved eventuelle besøg udefra, af f.eks. håndværkere, konsulenter eller dyrlæger, føres der besøgsbog, så al færdsel ind i stalden, udover den daglige pasning er dokumenteret.

 

 

Foder

 

Der stilles store hygiejnemæssige krav til foder til danske slagtekyllinger. Foderet leveres fra foderfabrikker, der er underlagt bestemte regler for en gennemgribende hygiejnisk produktion, så det bedst muligt undgås, at der overføres bakterier som f.eks. salmonella til kyllingerne via foderet. Kun foderproducenter, der er godkendt i henhold til god produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder, kan levere foder til slagtekyllinger.

 

 

Slagtning

 

Kyllingerne slagtes når de er cirka 36-37 dage gamle. Så vejer de cirka 2100 til 2200 gram og der er brugt cirka 3,5 kg foder pr. kylling. Inden indfangning til slagtning sørger slagtekyllingeproducenten for at gøre alt klar, men det er slagterierne der står for selve indfangningen og transporten til slagterierne.

Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.